ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!
Еремия 9 гл

Тема:: „Най-лошият списък на греховете в Библията!“ (Ерем. 9 гл.)

Проповед от Евалд Франк от 12 май 1982 г., гр. Крефелд, Германия

   https://on.soundcloud.com/74rbJ   слушайте

Кратко съдържание:

• Това може да е последният ден, в който слушаме Словото…

• 2 Корин. 5 гл.:

11 И така, като познаваме страха от Господа, убеждаваме хората, а за Бога сме открити; надявам се още, че и за вашите съвести сме открити.

12 И не препоръчваме себе си отново на вас, а ви даваме повод да се хвалите с нас, за да го използвате срещу онези, които се хвалят с това, което е на лице, а не с това, което е на сърце.

13 Защото, ако сме излезли извън себе си, то е заради Бога; или ако сме разумни, то е заради вас.

14 Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че ако един е умрял за всичките, тогава и всичките са умрели;

15 и че Той умря за всички, така че тези, които живеят, да не живеят вече за себе си, а за Този, който за тях е умрял и е бил възкресен.

16 Затова, отсега нататък ние не познаваме никого по плът; дори и да сме познавали Христос по плът, пак сега вече не Го познаваме така.

17 И така, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина, ето, (всичко) стана ново!

18 А всичко е от Бога, който ни примири със Себе Си чрез (Иисус) Христос и ни даде служение на примирение,

19 тоест, че Бог беше в Христос и примири света със Себе Си, като не счете на хората прегрешенията им, и че вложи в нас словото на примирението.

20 И така, от страна на Христос ние сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от страна на Христос: примирете се с Бога,

21 който за нас направи грешен Онзи, който не знаеше грях, за да станем ние в Него праведни пред Бога.

• „А Господ всеки ден прибавяше онези, които се спасяваха Деян. 2:47

• Павел ако днес беше тук, щеше да каже същото: „Братя, не смятам, че съм постигнал…“

• „И кажи на този народ: Така казва Господ: Ето, поставих пред вас пътя на живота и пътя на смъртта“ Ерем. 21:8

• Чете се от Еремия 9:

2 О, да имах в пустинята страноприемница, щях да оставя народа си и да си отида от тях! Защото те всички са прелюбодейци, сбирщина предатели.

3 Запъват като лъка си езика си с лъжа, не в истина се укрепват на земята; напредват от зло към зло, а Мен не познават, заявява ГОСПОД.

4 Пазете се всеки от ближния си и не се доверявайте на никой брат, защото всеки брат ще поставя препънки и всеки ближен ще разпространява клевети.

5 И всеки мами ближния си и не говорят истина; научиха езика си да говори лъжа, до изтощение вършат беззаконие.

6 Жилището ти е сред коварство; в коварство отказват да Ме познаят, заявява ГОСПОД.

7 Затова, така казва ГОСПОД на Войнствата: Ето, ще ги претопя и ще ги изпитам, защото как да постъпя заради дъщерята на народа Си?

8 Езикът им е убийствена стрела, говори коварно. С устата си човек говори мир на ближния си, а в сърцето си му поставя засада.

9 Няма ли да ги накажа за това? – заявява ГОСПОД. Няма ли да отмъсти душата Ми на народ като този?

• Нека Господ да даде благодат за да кажа: Не съм ли аз? Това не важи ли за мен?

• Очистването започва от сърцето и обхваща всичко останало. И накрая ще стои Църква без петно и недостатък.

• Винаги искали да хванат нашия Господ: ставало дума за съботата, или в нещо друго.

• Господ изгражда Своята Църква. И ако ние сме членове на Тялото Христово, тогава нашият език ще умножи Божията слава, и ще бъде както в дни на апостолите: „…ги слушаме да говорят с нашите езици за великите Божии дела”.

• Не можеш да измамиш устните си: излиза от тях това, което е в сърцето.

• \молитва\