ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тема: „Пренебрегване на старозаветния закон е делото на врага»

https://on.soundcloud.com/eENZ3h8YtDfDoN3G8  слушайте

Проповед на Евалд Франк от 29 септември 1982 г, Крефелд. Германия.

Кратко съдържание:

• „Но когато дойде Човешкият Син, ще намери ли вяра на земята?“ (Лука 18:8)

Пише «Човешкият Син». Не пише тук „Син Давидов“ или „Божият Син“.

• Когато се говори за изкуплението — Той е Синът на Бога; когато се говори за Хилядолетното царство —Той е Давидовият Син. Всеки път е написано в точна взаимовръзка.

• Онази езическа жена нямаше право да нарича Господ „Син Давидов“.

• „Човешкият син” е свързано с пророческо служение.

• Бог ще ни съди според Неговия закон.

• Най-голямата измама на Сатана беше да отнеме Стария завет от Божия народ. Но тук не говорим за Мойсеевия закон, а за закона на Бога.

• Старият завет е основата на Новия завет.

• Чете се от Деян. 28:

23 И като му определиха ден, мнозина от тях дойдоха при него там, където живееше; и от сутрин до вечер той им обясняваше и свидетелстваше за Божието царство, и ги уверяваше за Иисус и от Мойсеевия закон, и от пророците.

• Чете се от 1 Корин. 14:

20 Братя, не бъдете деца по ум, но бъдете невръстни в злобата, а по ум бъдете пълнолетни.

21 В закона е писано: „Чрез другоезични хора и чрез устните на чужденци ще говоря на този народ, но и така няма да Ме послушат“, казва Господ.

• Чете се от Евр. 8:

10 Защото ето заветът, който ще направя с израилевия дом след онези дни, казва Господ: ще положа законите Си в ума им и ще ги напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат Мой народ.

• В Стария завет Божиите закони са записани на плочи или свитъци. В Новия завет Божиите закони са написани в сърцата на хората.

• Чете се от Пс. 118:

16 Ще се наслаждавам на наредбите Ти и словото Ти няма да забравя.

17 Гимел – Стори добро на слугата Си, за да живея и да пазя словото Ти!

18 Отвори очите ми, за да виждам чудеса от Твоя закон.

• За молитвата.