ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Шестдесет години в служението на Господа

Автор: Евалд Франк

Сърдечно поздравявам всички братя и сестри в името на нашия Господ Исус Христос. За въведение избрах думите на Павел, който е получил директно призвание и е бил поставен на служение, според 1 Тим. 1:12:

„Благодаря на Христос Иисус, нашия Господ, който ми даде сила, че ме счете за верен и ме постави на това служение…“

Както всички знаете, аз посветих живота си на Господ още през 1949 г. на една конференция на петдесятните в Хамбург, и по същото време научих за особенното служение на брат Бранхам. През 1955 г. можах да участвам в неговите събрания в Карлсруе, също и да се запозная с него лично при първия ни разговор там.

Точно 60 години по-късно отново се обръщам към необикновеното преживяване в понеделник на 2 април 1962 г. Казвам истината пред лицето на Бога. Това се случи преди изгрев на слънцето — Господ от дясната страна на прозореца ми каза тези думи: „Моят слуга, времето ти за този град скоро ще свърши. Ще те изпратя в други градове, за да проповядваш Моето Слово“. Вдигнах ръцете си и казах: „Господи, те няма да ме послушат…“ Господ отговори: „Моят слуга, ще дойде време, когато ще те слушат. Запасете се с храна и хранителни продукти, защото ще дойде голям глад. Тогава ще стоиш сред народа и ще раздаваш храна…“

През декември 1962 г. посетих брат Бранхам в Джеферсънвил. Чрез божествено откровение той повтори дума по дума на английски това, което Господ ми заповяда на немски на 2 април. Двама братя Фред Сотман и Бенкс Вуд присъстваха като свидетели. Тогава той ми обясни: „Храната, която трябва да се събире, не е земна храна, както си помислил, а обещаното за това време слово, което се намира в проповедите, които се записват на лента. Но изчакай с раздаването, докато получите остатъка й“.

Всички знаем, че на брат Бранхам, обещаният пророк (Мал. 4:5), на 11 юни 1933 г. беше казано: „Както Йоан Кръстител беше изпратен преди Първото пришествие на Христос, така ти ще бъдеш изпратен с послание, което ще предиде Второто пришествие на Христос“. Самият той многократно подчертаваше: „Не аз, но посланието ще предиде Второто пришествие на Христос“. Бог го е употребил за да бъдат разкрити всичките тайни и да бъде събрана духовната храна. На 11 юни 1958 г. в Далас, Тексас, той в края на нашия разговор ми каза: „Брат Франк, ти ще се завърнеш с това послание в Германия“. Оттогава редовно започнаха да ни се пращат проповедите му на касети, и аз започнах да ги превеждам.

Както е вярно, че Господ ми е дал поръчение, също е вярно и това, че го изпълних във всичките му детайли. След като брат Бранхам отиде у дома, Божието слово оттук беше отнесено в целия свят. По време на мисионерските си пътувания проповядвах в един град само две, най-много три проповеди, и тръгвах за друг град. След това възникваха поместни църкви чрез братята по местата.

2 април 1962 г. беше денят, в който Господ ми даде поръчение и ме постави на Негово служение. В продължение на 60 години отново и отново Той ми даваше указания с чуващ се глас, които са свързани с моето служение. Искам да поясня, че това с мен никога не се е случвало насън, а винаги в будно състояние, и всеки път мога да посоча денят, мястото и часът. Също и в онази неделна сутрин в Едмънтън на 19 септември 1976 г. Господ произнесе с командващ глас следните думи: „Моят слуга, Аз те определих според Мат. 24:45-47 за да раздаваш храна навреме„. Който прочете този библейски текст, ще установи, че в гл. 47 е написано: „той (Господ) ще го постави над цялото си имущество“. По нашето време целият Божи съвет беше разкрит, както никога досега. Подобно на Павел, аз също мога да свидетелствам: „…не пропуснах да ви известя целия Божи съвет“ (Деян. 20:27). В моите проповеди, брошури, книги и вестници на мисията е разгледана всяка библейска тема.

В Мат. 24 нашият Господ е предсказал не само разрушаването на храма, разпръсването на Израел и завръщането им в родината в притчата за смокинята (ст. 32), но Той е казал предварително какво ще се случи в последното време, а именно войни, глад, епидемии, земетресения, скъпотия. Към това се отнася и стих 14: „И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът“, също и това, което е написано в стиховете 45-47— т.е. както проповядване на Словото, така и раздаването на духовна храна.

Наистина ние все още живеем в библейски дни, в които Сам ГОСПОД изпрати Своя слуга и пророк с послание и му даде поръчение да проповядва разкритото Слово и събраната храна —скритата мана —да предава още нататък. Служение, което Господ ми даде, е директно свързано със служението на брат Бранхам, точно както служението на Исус Навиев беше свързано със служението на Мойсей. Мойсей изведе хората от робството, както Господ обеща това на Авраам в Битие 15:13, а Исус Навиев въведе хората в обещаната земя. Ние сме деца на обещанието (Гал. 4:28) и вярваме на това, което е написано в 2 Кор. 1:20: «…понеже всички Божии обещания, колкото много и да са в Него, са Да; затова и чрез Него е Амин, за Божията слава чрез нас“. Ние вярваме на всички обещания, които Бог ни е дал в Словото си, и изпълнението им ще видим и преживеем.

Нека да кажа ясно, че не става въпрос за брат Бранхам, нито за брат Франк, а за обещанията — за словото на това време. Кого Бог да вземе за определено поръчение—  това Самият той го определя, особено когато става въпрос за призвание, директно свързано с Божият план за спасение. Павел не е поискал призвание, брат Бранхам не поискал призвание, и аз не съм искал призвание. Но Бог така е планирал от вечността и така се е случило в наше време. Все още остава в сила това, което е казал нашият Господ: „Истина, истина ви казвам: Който приеме онзи, когото Аз пращам, Мене приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил“ (Йоан 13:20). Всеки, който подминава това, което Бог прави според Словото си, той минава покрай Бога, както всички останали в деноминациите, и изгражда свое собствено царство.

През 1962 г., когато Господ ми даде поръчение, бях на 29та ненавършена година, сега съм вече на 89та и с благодарност гледам на изминалите много години в Неговото служение. Аз не свидетелствам за себе си, а само свидетелствам пред Всемогъщия Бог за това, което се отнася до пращането и за това, което Господ е извършил във всички страни на земята. Вечно валидната спасителна вест с всички библейски учения е била възвестена по целия свят. Господ каза: „…тогава ще дойде свършекът„. Ние, вярващи в посланието на последното време, можем да свидетелстваме, че Бог ни е разкрил всички тайни на Словото от спасителния план и е възстановил всичко.

Моля ви внимателно да прочетете следното място от Писанието, което също се отнася до моето служение: „…църквата, на която станах служител според Божието настойничество, което ми беше възложено за вас, за да изпълня словото на Бога, тоест тайната, която е била скрита от векове и от поколения, а сега беше открита на Неговите светии, на които Бог пожела да изяви какви са богатствата на славата на тази тайна между езичниците, която е Христос във вас, надеждата на славата“ (Колос. 1:24-27).

Бог така водеше, че чрез мисионерски пътувания през всичките тези години са установени контакти в целия свят, и че сега чрез излъчване на проповедите на различни езици всичките истински вярващи могат да чуят това, което Духът казва на Църквата, и по този начин Той води Своята Църква обратно към ходене в крак със Словото Си, каквато е била в началото.

В центъра на мисията в град Крефелд вероятно вече няма да има възможност за провеждане на интернационални събрания, както е било през последните повече от 40 години. Освен това аз вече няма да имам мисионерски пътувания. Сега всички вярващи се събират заедно навсякъде, където е възможно, за молитва и слушане на проповеди и ще участват в това, което Бог ще направи в края, там където се намират.

Ние сме благодарни на ГОСПОД за нашите братя, които осигуряват излъчване на проповедите, а също и за братята, които превеждат на различни езици, и за всички братя служители, които раздават същото Слово като чиста духовна храна на Божият народ по целия свят. „Не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божиите уста“ (Мат. 4:4). Сега става дума за това, че всички, принадлежащи към Църквата-Невяста, да бъдат в Божията любов водени от Святия Дух към божественото единство, така че всеки човек да намери връзка с Бога, да е преживял своето лично приготвяне и всички други преживявания на спасението както в началото, и в пълно съгласие с всяко Божие Слово (Мат. 4:4) да очаква грабването.

Брат Бранхам изпълни своята част, аз изпълних моята част. Самият Господ ще завърши делото Си на изкупление чрез мощното действие на Духа в Църквата-Невяста, така че тя ще бъде готова да посрещне Младоженеца (Мат. 25:10; 1 Сол. 4:15-18; 1 Кор. 15:51-58).

Виждаме как Писанията за това време се изпълняват пред очите ни и можем да повдигнем главите си, защото изкуплението на тялото ни е наближило.

„И Духът и невястата казват: Ела! И който чуе, нека кажи: Ела…» (Откр. 22:17). „Амин! Ела, Господи Исусе!»

Действащият по поръчението на Бога:   E.Frank