ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!
ОТКРОВЕНИЕ. Книга със седем печата?
книга на евангелист Евалд Франк

ОТКРОВЕНИЕТО. Книга със седем печата? (15-16 гл.)

Автор: Евалд Франк

ГЛАВА 15

Заплаха от седемте чаши на гнева.

Множеството при стъкленото море

И видях на небето друго знамение голямо и чудно: седем ангела, които държаха седем язви, които са последните, защото с тях се изчерпва Божият гняв“ (ст. 1).

От тази заплаха става ясно, че с тези язви свършва Божият гняв. Това ще се случи в края на периода на Голямата скръб.

След това темата неочаквано се променя. Във втория стих е изобразено множеството победители по време на Голямата скръб:

Видях и нещо като стъклено море, размесено с огън, и тези, които бяха победили звяра и образа му, и числото на името му, стояха при стъкленото море, като държаха Божии арфи.

Те пееха песента на Божия слуга Моисей и песента на Агнеца, като казваха: Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи; праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете“ (ст. 2-3).

Както видяхме в Откровение 4, пред Божия престол се намира стъклено море. Невястата е на престола (3:21) докато идващите от скръбта са пред престола (7:9). Тогава неразумните девици и повярвалите евреи ще се появят там заедно пред престола. Тогава Божият престол няма да е само на Небето, а вече ще бъде и на земята (Мат. 25:31). Този текст свидетелствува, че множеството при стъкленото море е победило звяра, неговия образ и числото на името му, и че се състои от две групи. По-късно, когато Сатаната вече е свален на земята, останалите неразумни девици и Израел ще бъдат подложени на същото преследване, на което са били подложени истинските вярващи преди Грабването, освен мъчениците, но сега то ще бъде много по-масивно. Тук са показани заедно онези, които са останали верни, докато в Откровение 20 се споменават мъчениците.

Песента, за която става въпрос, я пеят двадесет и четирите старейшини още в пета глава. Тук я пеят повярвалите от евреите и от народите, които са дошли от скръбта. Това означава, че се пеят две песни: тази на Мойсей, Божия служител, и песента на Агнето. Текстът е поставен под общ знаменател, тъй като това е същия Бог, Който е с израелския народ, и Който е включил народите в Своя спасителния план. Господ ще бъде възхваляван като всемогъщ Бог, а деянията Му — като великолепни. Неговата вярност и справедливост ще се потвърждават на всичките Му пътища. ТОЙ е Царя на народите.

Тъй като сега, след завършване на последното наказание, е настъпил момента на преминаване към мирното Хилядолетно царство, относно всичките народи е казано:

Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да го прослави? Защото само Ти си свят; понеже всички земни племена ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото бяха изявени Твоите праведни присъди“ (ст. 4).

Още старозаветните пророци са предсказвали относно господстването на Царя: „И от новолуние до новолуние, и от събота до събота, ще идва всяка плът да се покланя пред Мене, казва Господ (Исая 66:23).

Опустошително наказание било обявено на народите, които ще воюват срещу Йерусалим. Въпреки това някои хора ще оцелеят: „И ето язвата, с която ГОСПОД ще порази всичките народи, които са воювали против Йерусалим: плътта им ще тлее, докато още стоят на краката си, очите им ще се разтопят в ямите си и езикът им ще се разлага в устата им“ (Зах. 14:12 и 16). Така виждаме, че широко разпространеното мнение, че ще загинат всички хора по време на съденето и пречистващия процес преди Хилядолетното царство, не е в съответствие със Светото Писание.

В последните дни хълмът на дома ГОСПОДЕН ще се утвърди на върха на планините и ще се възвиси над хълмовете, и всичките народи ще се стичат на него.

И много народи ще отидат и ще кажат: Елате, да се изкачим на хълма ГОСПОДЕН, в дома на Якововия Бог! Той ще ни научи на пътищата Си, и ще ходим в пътеките Му. Защото от Сион ще излезе поучението и словото ГОСПОДНО – от Ерусалим“ (Исая 2:2-3).

Така казва ГОСПОД на Войнствата: Още ще дойдат народи и жители на много градове.

И жителите на един град ще отидат в друг и ще кажат: Нека непременно да отидем да се помолим пред ГОСПОДА и да потърсим ГОСПОДА на Войнствата. Ще отида и аз.

И ще дойдат много племена и силни народи да потърсят ГОСПОДА на Войнствата в Ерусалим и да се помолят пред ГОСПОДА.

Така казва ГОСПОД на Войнствата: В онези дни десет мъже от всякакви езици на народите ще хванат, да, ще хванат полата на един мъж юдеин и ще кажат: Искаме да ходим с вас, защото чухме, че Бог е с вас“ (Зах. 8:20-23).

Преди това, обаче, ще се случи предсказаното от Йоан:

И след това видях, че на небето се отвори храма на скинията на свидетелството;

и седемте ангела, които държаха седемте язви, излязоха от храма, облечени в чисти и светли ленени дрехи и препасани през гърдите със златни пояси.

И едно от четирите живи същества даде на седемте ангела седем златни чаши, пълни с гнева на Бога, Който живее до вечни векове.

И храмът се изпълни с дим от славата на Бога и от Неговата сила; и никой не можеше да влезе в храма, преди да се свършат седемте язви на седемте ангела“ (Откр. 15:5-8).

ГЛАВА 16

Седемте чаши на гнева:

Завършването на Божия гняв

Последните чаши на гнева, съобщени в глава 15, се изпълняват в шестнадесетата.

И чух от храма силен глас, който казваше на седемте ангела: Идете и излейте на земята седемте чаши на Божия гняв“ (ст. 1).

Чрез проповядването на Евангелието на Исус Христос в края на периода на благодатта човечеството ще получи последен шанс да приеме Божията любов, пълното опрощаване на грехове и вина, и правото на спасение, дори завръщане към правото на синове и дъщери Божии при първото възкресение. Който откаже предло-жената Божия милост, той ще трябва да понесе справедливия гняв на Бога.

Първата чаша ще сполети тези, които са приели белега на звяра и се поклоняват на образа му.

И първият отиде и изля чашата си на земята; и се появи лоша и люта рана по онези хора, които носеха белега на звяра и които се покланяха на неговия образ.

И вторият ангел изля чашата си в морето; и то стана като кръв на мъртвец и всяка жива душа в морето умря.

И третият ангел изля чашата си в реките и във водните извори; и водата им стана кръв.

И чух ангела на водите да казва: Праведен си Ти, Пресвети, Който си, и Който си бил, затова че си отсъдил така;

понеже те проляха кръвта на светиите и на пророците, Ти си им дал да пият кръв, защото те заслужават това.

И чух (друг от) олтара да казва: Да, Господи Боже Всемогъщи, истинни и праведни са Твоите присъди.

И четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето, на което се даде да гори хората с огън.

И хората се опекоха от голямата горещина и похулиха Името на Бога, който има власт над тези язви, и не се покаяха да Му отдадат слава.

И петият ангел изля чашата си върху престола на звяра; и царството беше помрачено, и хората хапеха езиците си от болка

и похулиха небесния Бог заради болките си и раните си, и не се покаяха за делата си“ (ст. 2-11).

По време на първите пет чаши на гнева на земята се случват страшни неща. Страницата ще се обърне тогава не Сатаната преследва и измъчва вярващите, а Ангелите с чашите ще изливат гнева върху тези, които са служили на Сатана и са били на негово разположение. Както става ясно от това описание, всички които са били част от религиозната му система и са се покланяли на образа му, ще усетят гнева язвите са толкова непред-ставими, че изобщо не можем да ги коментираме. Сега, докато все още трае периода на благодатта, бихме искали на всички човешки и ангелски езици да зовем: „Търсете ГОСПОДА, докато може да бъде намерен; призовавайте Го, докато е близо“ (Исая 55:6).

После, обаче, ще бъде твърде късно и както е писано в Библията, няма да бъде възможно за човека да се обърне към Господ. Периода на благодатта ще е приключил и спасението ще стане невъзможно. Отчаяние и безнадеждност ще завладеят човечеството. Всеки тогава ще се намира там, където е пожелал да бъде. Точно сега всеки един от нас взема сам решение относно това и прави избор.

И шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат; и водата ѝ пресъхна, за да се приготви пътят на царете от изгрев слънце.

И видях от устата на змея и от устата на звяра, и от устата на лъжепророка да излизат три нечисти духа, приличащи на жаби;

защото те са духове на демони, които вършат знамения, и отиват при царете на целия свят, за да ги събират за войната във великия Ден на всемогъщия Бог…

И ги събраха на мястото, което на еврейски се нарича Армагедон“ (ст. 12-16).

Ключовата дума в този текст е „война“. Не става въпрос за някаква битка като военен конфликт между народите, а за последната голяма битка преди установяването на Хилядолетното царство. Описанието е еднозначно: войските на Изтока ще се задвижат. Изсъхналата река Ефрат показва в каква посока ще се движат. Други библейски места посочват, че северно от Израел ще се обединят войски.

Така казва Господ БОГ: Ето, Аз съм против теб, Гог, княже на Рос, Мосох и Тувал.

Ще те обърна и ще сложа кука в челюстите ти, и ще те извадя с цялата ти войска, коне и конници, всички великолепно облечени, едно голямо събрание с щитове и щитчета, всички носещи мечове –

персийци, етиопци и ливийци с тях, всички с щитове и шлемове,

Гомер и всичките му полкове, дома на Тогарма от най-крайния север и всичките му полкове, и много народи с теб.

…В онзи ден, когато народът Ми Израил живее в безопасност, няма ли да знаеш?

Ще дойдеш от мястото си, от най-крайния север, ти и много народи с теб, всички яздещи на коне, голямо множество и многобройна войска.

И ще се изкачиш против народа Ми Израил като облак, за да покриеш земята. Това ще бъде в последните дни…“ (Езек. 38:3-16).

Ще те обърна и ще те поведа, и ще те изведа от най-крайния север, и ще те доведа на израилевите планини.

И ще избия лъка ти от лявата ти ръка и ще изхвърля стрелите ти от дясната ти ръка.

Ще паднеш на израилевите планини, ти и всичките ти полкове, и народите, които са с теб. И ще те дам за храна на хищните птици от всякакъв вид и на полските зверове“ (Езек. 39:2-4).

Ден на тъмнина и мрак, ден на облаци и гъста тъмнина. Като зората се разпростира по планините голям и силен народ. Като него не е имало от века и след него няма повече да има за годините на много поколения“ (Йоил 2:2).

След това наистина ще започне „свещената война“, която се споменава толкова често в ислямския свят.

Прогласете това между народите, подгответе свещена война, вдигнете силните мъже; нека се приближат и се изкачат всичките воини!

Нека станат народите и се изкачат в Йосафатовата долина, защото там ще седя да съдя всичките околни народи“ (Йоил 3:9 и 12).

Аз заповядах на осветените Си, повиках също и силните Си, за да изпълнят гнева Ми – онези, които се радват на Моето величие.

Глас на множество по планините като на голям народ! Метежен шум от царствата на събраните народи! ГОСПОД на Войнствата преглежда войска за бой.

Те идват от далечна земя, от небесните краища – ГОСПОД и оръдията на негодуването Му, за да погуби цялата земя“ (Исая 13:3-5).

Защото е ден на отмъщение от ГОСПОДА, година на възмездия за делото на Сион“ (Исая 34:8).

Сатанинската троица:  змей, звяр, лъжепророк

Сатанинската троица, която се споменава в Откр. 16:13 към онзи момент оказва влияние върху цялата земя. Сатаната все още е княз на този свят и ще направи последен опит за страшно разрушение, нападайки израелския народ с всичките си военни съюзници (Зах. 14:2). Тогава Сатаната, змеят, ще има огромна власт в политическата и религиозната сфера. Той ще се опита да завладее човечеството, което се е предало на негово разположение.

Сатанинската троица — змеят (Сатана), звярът (политически лидер) и лъжепророкът (най-големия религиозен лидер) — се състои от три демонични духа, имащи за цел да си проправят път към земните управители, те дори правят някои чудеса, които са чудеса на лъжи и измама. В този момент всички политически лидери и хора с висок пост ще са под директно влияние на Сатаната. Няма да има изключения. Независимо от настроението на населението в различни държави към израелския народ, правителствата им ще са принудени да действат заедно, тъй като са подчинени на ООН.

В глава 16 стихове 17-21 между другото също е описан съда над великия град Вавилон. Тук не става въпрос за древния град Вавилон на река Ефрат, чието име може да се преведе като „объркване“, и който от много време е в руини, а за символичния град Вавилон. Той подробно е описан в различни глави на Откровението.

И седмият ангел изля чашата си във въздуха; и от храма дойде силен глас от престола и каза: Сбъдна се.

И излязоха светкавици и гласове, и гръмове, и стана силно земетресение, каквото не е било откакто има човек на земята – такова голямо земетресение, толкова силно!

И великият град се разцепи на три части и градовете на нациите паднаха, и великият Вавилон беше припомнен пред Бога, за да му даде чашата с виното на яростта на Неговия гняв.

И всеки остров изчезна и планините не се намериха.

И от небето падна върху хората едър град, всяко парче тежеше като един талант. И хората похулиха Бога заради язвата от града, защото язвата от него беше твърде голяма“.

Както става ясно от цялостното описание, по онова време ще стават не само военни конфликти. Цялата земя и морето също ще бъдат включени в страданията. Островите и планините ще про-менят местата си. Силно земетресение, каквото не е имало на земята, ще разтърси градовете на света и ще ги обърне в руини, а великият Вавилон ще сложи в пепел. От всички страни и на всички нива ще се осъществява процеса на съдене и пречис-тване. На никой не бихме пожелали да бъде на земята по онова време, но всички, които вярват в Божието Слово нека да внимават и да се молят, за да бъдат достойни да избегнат всичко това и да се явят пред Човешкия Син.

Но бдете всякога и се молете, за да бъдете намерени достойни да избегнете всичко това, което предстои да стане, и да застанете пред Човешкия Син“ (Лука 21:36).

продължение

Цялата книга pdf :