ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

БЕЗДНА ПРИЗОВАВА БЕЗДНА

Автор: Уилям Бранхам

Текстова транскрипция на проповедта от 24 юни 1954 г. на Богослужението в гр. Вашингтон, САЩ

И същият този Свят Дух, който онази сутрин доведе Симеон при Христос, ви е довел днес вечерта тук, защото вярвате на обещаният Свят Дух. Той е задължен да изпълни обещанието си към вас, както го е изпълнил и при Симеон. Точно така е! Защото Той е Бог, Той трябва да изпълни Словото Си.

Мога да си представя Симеон. Той се е молил, той е жадувал да види Христа. Вярвал е в това, което е казвало Словото. В сърцето му е имало мечта да види Христа; той е вярвал в това. Както е казал Давид: „Бездна призовава Бездна“ (Пс. 42:7). Много от вас вярват в Божието изцеление, нали? Вярвате ли в Божието изцеление? Факта, че вярвате значи, че Божие изцеление съществува.

Когато дойдохме тук, в Америка, намерихме индианците. Те са се кланяли на нещо: слънцето, месеца, природата, защото в тях е имало желание да го прави. Като човек е осъзнавал, че има Създател и в сърцето му е имало нещо, което го е карало да се покланя. Така е с всички смъртни. Можете да обожествите колата си, професията си, домът си, или нещо друго. На нещо се кланяте.

Ако имате някакъв идол, отстранете го, позволете на Исус Христос да заеме първото място. Оставето Го във всичко да е пръв. Тогава глада ще бъде задоволен и както казва Давид: „Бездна призовава бездна при шума на Твоите водопади.“

Така че, бездна призовава бездна. Например: Ако има тук някаква пропаст, която вика, тогава трябва да има някъде пропаст, която ще отговори. Ще го обясня още веднъж. Много обичам природата. Когато съм в гората, наблюдавам залеза на слънцето, вслушвам се в гласовете на животните, в рева на дивите животни. Моята майка е полуиндианка, затова в кръвта ми има нещо, че обичам природата.

Преди известно време бях в Колорадо. Стоях на върха на една планина и наблюдавах една орлица, която пренесе върху крилата си малките си от гнездото на една зелена поляна. После отлетя и кацна високо на една скала. Бдеше. Наблюдавах я с далекоглед, коня ми беше вързан за едно дърво. Казах: О, Господи, обичам това.

И като че ли усетих нещо. Някога били ли сте при орлово гнездо? Направено е от остри клечки и подобни неща. Тия малки орлета трябва да ходят по тези пръчки и тръни. Друго не познават. Но в един ден, майка им разтвори крилата си, те се хванаха за тях и отлетяха. Наблюдавах тия млади орлета. Те имаха петдесятно съживление. Търчаха по меката трева, тук и там клъвваха по нещо, прескачаха се и бяха абсолютно безгрижни.

Помислих си: „Точно така е.“ Приличат на човек в старото гнездо на света. Не знае нищо друго, а само това, което му дава дявола. Един ден, обаче, Бог го взима и го поставя в сенчесто, зелено пасбище. О, колко е радостен. Колко е свободен. Няма нищо, което да го заплашва. Казах си: „Как е възможно тия малки момчета да не се страхуват от нищо? Те въобще не се съобразяват, че наоколо има хищници.“

Обаче отвреме на време поглеждаха нагоре към майка си, която стоеше и ги наблюдаваше. Помислих си: „Слава на Бога. Така е добре. Той ме е взел от гнездото на света. Встъпил е горе в слава, седи на престола на величието, бди над Своето наследство и внимава да не му се случи нищо лошо.“

Мислех си: „Ако към тези малки орли би се приближил хищник, тя би го убила.“ Така е. Оставете сатаната да се допре до вярващия, и ще си има работа с Исус Христос. Така е.

След известно време, като наблюдаваше с величествената си глава от най-високата скала, от която виждаше всичко, изведнъж нещо забеляза. Наблюдавах я със силен далекоглед, който увеличаваше десет пъти. Вдигна главата си, изпитваше въздуха. Мислех си: „Какво означава това?“

Далеч на север се развихри буря. Започна да гърми. Тя издаде глас и полетя надолу. Разтвори крилата си, кацна и всяко едно от тия малките бързо притича към нея. Може би така са били поучени преди да напуснат гнездото. Те захапаха с малките си клюнчета перата на крилата, прилепиха се за нея и така се държаха здраво. И тя се издигна с това малко ято орлета в своите крила. Излетя срещу вятъра, който духаше със скорост около осемдесет километра в час, и влезе в една скална пукнатина.

Плачех като малко дете. Мислех си: „В един прекрасен ден, когато свърши това съживление, Той ще слезе от Своята слава, ще разтвори Своите големи крила на моща Си и всички тия малки орли ще се хванат за Него и ще полетят към великолепието.“ Бездна призовава Бездна.

Ако има бездна, която вика, трябва да има и бездна, която да отговори. С други думи: преди тук да са растяли дървета, е трябвало да има земя, на която биха могли да растат. Бог не е сътворил дървото за земята, а е сътворил земята за дървото. Сътворил е земята и й е заповядал да роди дърво. И земята е чакала, докъто дървото поникнало.

Преди рибата да е имала перки, трябвало е да има вода, в която би могла да плава. Причината за тази перка е водата, в която тя може да бъде използвана. Всичко, което имаме е с някаква определена цел.

Преди известно време четох за едно момче, което ядяло гумите от моливите. Изяло всичките гуми, които намерил. Дори изял педала от колелото. Не можели да разберат какво не е наред с това дете. Лекаря в болницата го прегледал и се установило, че това тяло се нуждаело от фосфор, а гумата съдържа фосфор.

Разбирате ли? Ако в него е имало нещо, което се е нуждаело от фосфор, трябва някъде да има фосфор, който да задоволи тази нужда. Разбирате ли какво имам впредвид.

Ако бездна призовава Бездна! Преди да има призоваване на бездна, трябва да има бездна, която да отговори. Сигурно е, че преди време сте били грешници. Може би сте били във формална църква, която не вярва в кръщение в Святия Дух, но сте чули посланието. Във вас е имало нещо, което е очаквало повече от Бога. Може да сте живели с простени грехове пред Бога, но сте искали да бъдете покръстени в Святия Дух. И причината за това, че искате да бъдете покръстени в Св. Дух е, че Святия Дух е тук за вас. Това е така, защото бездна призовава бездна.

Точно така е било и със Симеон. Знаел е, че Христос ще дойде и че той ще Го види според Божието обещание, преди да умре. И забележете, Симеон е бил доведен, не е ли странно? Когато Исус дошъл, Святия Дух е завел Симеон право при Христос. Същия този Свят Дух, който е дал обещанието.

Святия Дух, който е обещал Божието изцеление, ви е довел днес вечерта тук, точно при източника, който е отворен за всеки, който иска да го приеме. Точно сега. Същото ръководство на Святия Дух, Той води Божиите синове, които вярват на Божиите обещания. Разбирате ли ме какво ви казвам? Всеки един от вас, синове и дъщери на Бога, сте били доведени днес на това място, защото вярвате на Божието обещание.

Като си помисля само; там е имало една стара жена. Казано е, че била сляпа, казвала се е Ана. Била е пророчица и е очаквала идването на Месия. Бог е бил задължен да й покаже Христос. И Святия Дух дошъл върху Анна. Виждам как тази сляпа жена, водена от Святия Дух, минава онази сутрин през храма. Подминава хората, които са там и спира точно до източника, при който я довежда Святия Дух.

Да, Той е тук днес вечерта. Той възкръсна от мъртвите. Дава ви обещания. Святия Дух ви е събрал тук. Ако не беше ви довел тук щяхте да бъдете някъде в света. Вие, обаче седите тук, в тази гореща сграда и сте в очакване. Очаквате Исус да се изяви и да потвърди Своята слава.

Очакване. Ако очаквате да намерите нещо да критикувате, дявола ще ви даде много материал. Със сигурност. Ще получите това, което очаквате. Някои от вас си казват: „Ако не бъда изцелен в молитвената редица и ако не видя нещо необикновенно, няма да повярвам.“ Ще получите това, което очаквате. Аз очаквам днес вечерта да видя как Святия Дух идва, изявявайки Своята мощ в тази сграда. Ще бъдете покръстени в Святия Дух, грешници ще дойдат при Голгота и ще се покаят, болни ще бъдат изцелени, ще станат най-различни знамения и чудеса, защото Исус Христос го е обещал. А аз вярвам в Неговите обещания. Да се молим:

Отче небесни, тъй като Твоето Слово е истина, потвърди Словото си чрез знамения и чудеса на въскръсналия Исус. Знаем, че когато е бил на земята не е имал претенции да бъде велик мъж. Единственото, което е искал, е било да му покажеш какво трябва да прави. Той е познавал мислите на хората и състоянието им. Знаел е, че жената, която се е докоснала до края на дрехата Му е имала кръвотечение. Стояла е там и е знаела, че не може да се скрие, защото Исус я е гледал. Казал: „Твоята вяра те изцели.“

Отче, ние знаем, че Той е тук тази вечер, защото го е обещал. Нашето доверие е закотвено в Него, в Словото Му и ние много пъти сме наблюдавали потвърждението на Неговото въскресение чрез различни изяви между хората, в Своята църква.

Отче, дай да бъдем носители на светлината в този век така, че когато тази драма стигне до своя край и всеки един от нас се намери пред Теб и това голямо платно се постави и живота на тази генерация ще бъде показан, о Боже, дай тогава да мога да чуя своя глас, който вика срещу безправието и призовава хората да вярват в Христа, Божият Син. Благослови тази вечер тия хора. Те стоят тук в тази жега. И аз се моля, о Боже, да им дадеш особенно благословение. Дано успокояващата мощ на Святия Дух да отнеме всички мисли за тази жега и освети Своя служител, Господи точно сега за молитвенното служение. Отче, в покорство те моля, благоволи да покажеш на всеки Своята прекрасна, могъща сила и ако Твоя слуга днес вечер е намерил милост в Твоите очи, то постави моята недостойна личност на страна и влез Ти, Исусе, Господи и говори на Своите хора.

И когато живота на тази земя премине, последната молитва казана, когато всички боеве свършат и дима се разпръсне, когато оръжията ще бъдат хвърлени настрана, Библиите затворени и ние пристигнем горе в Твоя дом, тогава ще изгрее онази велика, вечна сутрин, блестяща и ясна. „Когато избраните ще бъдат събрани в своя дом на небето“, както казва поета. Господи, ние можем да видим как е подготвяна онази маса, хиляди метри дълга, как седим на онази Вечеря, как седим един срещу друг, ранени ветерани от боевете, как стичат сълзите по бузите ни и как влиза Царят в Своята красота и святост, върви покрай масата и избърсва сълзите от нашите очи. Казва: „Не плачете повече. Всичко вече приемина. Влезте в радоста на Господа.“ Всичкото усилие на дългия път ще ни се вижда нищожна, когато стигнем до края на пътя, Отче.

Помогни ни днес, Господи, да забравим нещата от миналото и ни дай да воюваме в знамението на високото призвание. Нека Твоя Дух да дойде тук и да изяви на тези хора Твоят Син, Исуса Христа, докъто аз, смъртният се опитвам да им известявам Теб, като Този, който е същият вчера, днес и завинаги. Затова молим в името на Исуса, Твоят възлюбен Син, Амин.

Бог да ви благослови. Простете ми, че сега, пред служението за изцеление се държа като дете, но нещо ме хваща за сърцето, когато говоря за Него.

Помня как ме повикаха проповедниците, когато разбраха, че от ранно детство съм имал видения. Казаха: „Били, не се занимавай с тези неща. Това е от дявола.“

И понеже бях така поучаван, от части вярвах, че виденията не са от правилната страна. Но след това Самият Той дойде и ми изяви кой е Той. Знам, че сега е тук, знам, че присъства на това място и знам, че Го обичам.

Мисля си как би било възможно да съм от дявола и същевременно токлова много да обичам Исус. Как би могло сърцето ми така да кърви за Него. Та Той знае сърцето ми.

Той дойде и ме поучи и аз Му повярвах, защото всичко беще в съгласие с Божието Слово. Техните думи, обаче, не са в съгласие с Божието Слово. Но живеем в такова време.

А сега, християнски приятели, искам да ви обясня нещо. Когато понякога ме хване може би се питате какво ми става. Не мога да го обясня. Нямам никакво обяснение, но така отслабвам, че едвам стоя на краката си, независимо че примерно съм се молил само за един, или двама души. Може би не ви е ясно, но четете Писанието, там е обяснено.

Мисля, че беше пророк Даниил, който имал видение и после няколко дни боледувал. Така ли е? А когато онази жена се докоснала с вяра до Христос, Той се огледал да види кой е той и казал: Чувстам, че сила излезе от Мен.

Хора, това не съм аз. Не. Аз съм само човек, най-голям грешник, но съм новороден и подарен на вас, хората на пълното Евангелие – чрез милоста на Бога мога да ви наричам свои братя и сестри. Аз ви обичам. Тази вечер не съм тук, за да бъда видян и чут. Причината не е и във финансиите. Аз съм тук единствено поради това, че обичам Исус, обичам вас и вярвам, понеже сте приели поканата, че мога така да Му се предам, че да може Той да извърши чрез мен нещо, което ще ви накара още повече да Го обичате и да Му вярвате и да бъдете изцелени. Това е единственната цел, с която съм дошъл тук.

Бог да ви благослови. Бог да благослови и вас, проповедници и търговци, казвам ви всичко това преди да е станало и да отслабна така, че да трябва да напусна подиума. Моят син и менажера внимават за това.

Бих искал да ви кажа сбогом и Бог да ви благослови и ако никога повече не ви видя на тази страна на реката, ще се срещнем в онази сутрин там и ще имам същото свидетелство като днес. Обичам Исус.

Сега, за виденията. Истина е, че Бог ми дава видения. Пред мен лежи Библията, Бог ми е свидетел и всички тези хора; така че аз мога да кажа, или да обясня само това, което Той в Своята милост ме остави да кажа, затова молете се за мен. И още нещо искам да ви помоля. Ще ходя в Африка, Индия, Палестина и Германия и помня как изглеждаха тези земи. Вярвайте ми, магьосниците и всички тия хора, обладани от демони провокират така, че човек трябва да знае съвсем точно какво да каже. И когато духат горещи ветрове и има преследване, ще мисля за това, че във Вашингтон някой се моли за мен. Искате ли да ми обещаете? Ако да, вдигнете ръцете си. Благодаря. Бог да ви благослови. Горещо благодаря.

Така… мисля, че снощи бяха раздадени 100 молитвени билети. Числото, или буквата беше Y (игрек) и мисля, че вчера повиках първите петнадесет. Сега искаме да извикаме няколко души от следващите и ако днес има голяма вяра можем да съставим две, три групи. Моля ви за вяра. Колко от вас нямате молитвен номер и бихте искали днес Господ да ви изцели? Вдигнете ръцете си. Вие нямате молитвен номер. Много сте, отвсякъде виждам ръце. Бих искал да ви попитам нещо. Може би ви виждам за пръв път. Жалко, че не можем да имаме по-дълго събрание. Тогава бихте се научили как да приемете изцелението си. Много пъти, когато хората биват изцелявани… Тумора е демон. Всяка болест е от дявола. Бог не наказва Своите деца с болести. Това е от дявола. Сатана не може да изгонва сатана. Може би ще кажете: „Дявола също изцелява.“ Исус казва, че не е способен. Казва: „Ако дявола изгонва дявола, царството му е разделено.“ Затова не може. Само Бог може да изцелява. Лекарите и медицинските работници не твърдят, че могат да изцеляват. Клиниката Маио е известна и авторитетна. Те казват: „Ние не твърдим, че можем да изцеляваме. Ние можем само да подпомогнем природата. Има само един изцелител, Бог.“ Те могат да зашият някое место от тялото ви, но не могат да го изцелят. Могат да го зашият. Зъболекаря може да извади зъба, но кой ще изцели раната? Лекаря може да оперира апендикса, но кой ще изцели разрязаната тъкан? Бог.

Медицината не може да сътвори нова тъкан. Медицината е само в помощ. Бог е Изцелителя. Лекаря може да ви превърже ръката, но от това не сте веднага изцелени. Той прави това, което се е научил и както се е научил. Той ще обработи раната ви, но оставя на Бог да я изцели. Така е. Всяко изцеление е от Бог.

Така че просто Му вярвайтё и един ден живота от тези тумори ще си отиде. Демоните ще излезат. После тумора ще умре. Ако от вас излезе живота, умирате телесно. Живота би си излязъл, но тялото ви остава още тук. Намалява се. Ако има тук някой, който се занимава с мъртви тела, той знае, че човешкото тяло, месото, се намалява, когато излезе от него живота. Някои от вас са ловци и знаете, че ако убиете животно и веднага го притеглите и ако след това го притеглите още веднъж на другия ден, ще видите колко е по-леко. И ако го оставите да лежи два, три дни става по-тежко.

Така че, когато тумора умре, демона излиза от него. Така е и с рака, пердето, глаукомата и т. н. Демонът, който е живота, излиза.

Всяка личност започва да се развива от една клетка; клетките започват да се развиват и към тях се прибавят следващи според вида на живот, който е в тях. Клетка на животно създава животно, клетката на птица, създава птица. Всичко винаги според вида си. Но демона, който е в тумора, започва да увеличава клетките (не е само в тумора). Например при рака. Започва да уголемява клетките все повече и повече. Сега вече има живот и то е живот, точно както сте се развивали в тялото на своята майка. Същото е. Така че този живот не е вашият живот. Той е чужд живот.

Вие сте получили живот, за да живеете, обаче този живот води към смърт, или по-точно това е дух на смърт. Това е смърт. Не ви принадлежи. Преди това не е било там, а сега е тук. Ами кой го е поставил там? Има само един, от когото идват тези неща и това е дявола. То е зародиш. Рака, тумора и всички тези неща се развиват от зародиш. Вижте, когато пердето умре, когато този дух излезе, хората викат: „Виждам, виждам.“ А на другия ден виждат още по-добре.

Приблизително за 72 часа настъпва разлагане, затова Исус по-рано въскръсна. Клетките не са се разпаднали. Той е въскръснал преди да минат пълни три дни и три нощи. Знаете, че Той е умрял петък след обед и е въскръснал неделя сутринта. Защото Давид е казал: „Няма да оставиш душата ми в преизподнята, нито ще допуснеш угодника ти да види изтление“ (Пс. 16: 10).

Клетките започват да се разпадат след 72 часа. При много болни започва да подпухва, тумора става по-голям и естествено сърцето, кръвообръщението трябва да го чисти.

Вчера вечерта при мен дойде една жена. Изглеждаше свята, истински набожна жена. Каза, че има рак в косите си (или под косата). Погледнах я и чрез Святия Дух казах, че има рак на главата си и че ще изчезне. В същия момент отпадна. Ако не се лъжа, днес е тук в шише със спирт. Такива случаи сме имали хиляди. Тук ли е тази жена? Можеш ли да станеш? Помахай с ръка, за да могат всички да те видят. Ето я, там стои. Виждам я пред очите си как стоеше тук на подиума; тумора избеля и падна на земята. Виждате ли? Това е чудо.

Така че, ако живота излезе, тумора е мъртъв. Но ако той е вътре, не може да отпадне. След като умре, той ще бъде там още няколко дни, ще започне да се смалява и клетките ще започнат да се разпадат. После имате температура. Естествено, защото това е инфекция. Сърцето помпа кръв и прочиства тялото. Там има къс месо, който е свободно в тялото ви. Пациента се разболява и казва: „Ах колко добре се почувстах на подиума и после в следващите два дни, но мисля, че загубих изцелението.“

О, брате, сестро, та това е най-добрия знак за това, че сте били изцелени. Щом почнете да се съмнявате, неверието ви ще върне болеста, точно така, както вярата ви е донесла изцелението. Така ще стане. Припомнете си какво казва Исус: „Когато нечистия дух излезе от човека, скита се по безводни места и после се връща със седем други духове“. Така ли е? Добрият стопанин на дома бди, вярата изцелява. Все едно как се чувствате. Не е важно какво чувствате, но е важно какво вярвате. Исус никога не е казал: „Какво чувстваш?“, но: „Вярваш ли?“ Бог да ви благослови.

Добре, да видим сега. Мисля, че вчера раздадохме 100 молитвени номера. Едва ли някога ще можем да вземем всички. Да вземем днес последните 15. Кой има номер 85? Бихте ли вдигнали ръката си? Добре. Номер 86? Добре. 87? Къде е 87? Ако е тук, моля изправи се да те видя. Вижте, възможно е да не може да стане. Може някои да са на носилка, или са неми и да си казват: „Никой не ми помага.“ В канцеларията си имам много документация за такива случаи. Казват: „Бях там, ти викаше това и това число (номер) и никой не ми помогна.“ Може и да са глухи. Сега, имаме номер 85, 86 и 87. Погледнете номера на съседа си. Може да е глух и да не чува. 87. Благодаря, сестра. 88. Кой е с номер 88? Тук ли е? Добре. 89. Добре. 90. 90? Вярвай му. Пейте тихичко.

Сега, всеки от вас направете точно това, което Той ви казва. Каквото и да е, направете го. Само го направете. Аз съм ваш брат, обикновен човек. Ако сега дойде Той, и реши да използва това немощно тяло и достатъчно го благослови като остави Святия Дух да действа чрез него, ще видите Исус Христос да се движи в това събрание. Абсолютно все едно е колко пъти Той ще даде потвърждение. Ако вие не Му вярвате, нищо не може да направи за вас. Така ли е? Все едно е, дори ако Той застане до мен и да можете да Го видите, ако не ми вярвате, нищо не ога да направя за вас. Моите думи ще бъдат точно тези, които Той казва в Словото Си и аз искам да се моля от цялото си сърце Бог да ви помогне. Възможно е тук да има майки, бащи и т. н., които са болни, тъжни и се нуждаят от помощ, и аз ще се моля Бог да ви помогне. Добре, изправете се сега тук в редица. Сега нека всички склоним главите си.

Добри наш Отче, молим те в името на Твоя Син Исус, нека да дойде сега Святия Дух и да потвърди делата на Исус Христос. Благослови Своите хора и ги изцели. Окуражи ги и ги направи здрави и щастливи. И сега, Отче, Ти знаеш, че Твоят служител е слаб, не знам какво трябва да кажа, или да направя. Всичко съм направил според Твоята заповед и вярвам, че Ти ще бъдеш тук днес вечерта, за да помогнеш на тези хора, да ги изцелиш и да ги благословиш.
Отче, ако изпратиш Святия Дух да дойде върху Твоя служител и изявиш тези неща тук, какво и как трябва да правим, ще бъдем много радостни и щастливи. И цялото това събрание ще повярва в Теб като едно сърце и една душа.

Отче, като Твой служител моля нито един човек да не напусне тази сграда слаб тази вечер. Нека всеки един да си тръгне изцелен и пълен с радост. Дай го, Отче небесни. Моля се с милост в сърцето си с хваление, в името на Исус Христос. Амин.

Много пъти… Ако е някой там при тези лампи, ако може да ги обърнете. Някога Святия Дух идва… много от вас сте виждали тази снимка. Ако дойда пак някога, ще ви донеса няколко от тях. Както каза днес Брат Моор, фотографирано е няколко пъти. И вярвам, че имате и тези книги. Имах от тях две кутии, сигурен съм, че сте радостни за това. А сега погледнете там и ще видите друга снимка с тази светлина, как е слезла по-надолу. Снимката е направена от фотограф от един ежедневник в Камдън, Арканзас, но не е аутентична както тази от Американската Асоциация. И когато я публикуваха, стана известна. Там е имало хиляда души.

Преди известно време бях тук при реката и покръстих 500 души след едно съживление и точно тук слезе и хората бяха в истъпление, беще нещо като силен гърмеж и като огън. Моля се и днес вечерта, ако намерим милост у Бога, да се яви пред това събрание видимо. Е, ще разберете, че за някои очи ще бъде видимо, а други може и да не видят нищо. Не го искаме, но е така.

Йоан даде свидетелство, че е видял Святия Дух над Исус. Нали така? Това не значи, че и всички останали са Го видяли; и мъдреците са следвали звездата. Вярвате ли го това? Тя е минала над всички обсерватории (звездобройци) на тогавашния свят по цялата орбита от изток. Минали са седмици и месеци, те са наблюдавали през цялото това време по цели нощи. Така са определяли времето. Но никой, освен мъдреците не я е видял, защото те са я очаквали.

Очаквайте днес вечерта Христос и ще Го видите. Господ Исус да ви благослови.

Добре. Били Пол, брат Моор и другите, готови ли сте? Така. Всички 15 тук ли са? Стоят си всичките 15 тук в редицата? Вие останалите, които нямате молитвен номер, бих искал много да внимавате сега и да имате вяра. Вярвайте като онази жена, която се е докоснала до дрехата Му. Той се огледал и казал: „Твоята вяра те изцели.“ Вярвате ли, че Той днес е същият? Вярвайте като онзи малък, нещастен слепец в множеството, който седял на стената в Ерихон и викал: „Смили се за мене.“

Най-вероятно е Исус да не е чул вика му. Обаче е усетил вярата му. Когато се обърнал към хората, казал: „Защо роптаете в сърцата си?“ На жената при кладенеца казал: „Иди и доведи мъжа си.“ Казвал е: „Не мога да направя нищо, само това, което виждам Отец да прави.“

Искам да ви попитам нещо. Ако това, което ви казвам е истина, тогава Бог е задължен към Своето Слово. Не към мен, но към Своето Слово. В такъв случай, Той ще го изпълни точно така, както го е обещал. И когато го направи, всички вие, които още не сте приели Исуса, ще искате ли да Го приемете?

А вие, които стоите тук и виждате Неговото милосърдие към останалите, вярвайте, че Той ще се смили и за вас, ако Му вярвате. Само се молете и кажете: „Господи, вярвам, моля те изцели ме днес вечерта.“ И Бог ще го направи. Само преди малко време напуснахме Африка и след няколко седмици пак ще се върнем там. В Африка, Индия, Палестина и Германия, за да изпълним заповедта.

В Дурбан, Южна Африка, в едно от местата на които служехме, след като хората видяха как Святия Дух мощно действаше върху тези от молитвената редица, 30 000 души приеха Исус за свой личен Спасител. Затова вярвам, че трябва да вземем Божието Слово като водач и да отидем да проповядваме Евангелието по целия свят. Евангелието не е дошло само чрез думи, но в доказване на моща на Святия Дух. Бил съм в много земи. Казваха: „Не искаме никакви мисионери. Ние знаем повече от теб. Но това, което искаме е да видим някого с достатъчно вяра, за да може Божието Слово да бъде потвърдено.“ Това искат да видят. Тогава се обръщат и намират Христа, защото това е начинът да могат да вярват. От цялото си сърце благодаря на Бога, че днес вечерта тук има няколко души, които ще видят, че Исус е същият. И моята молитва е, нека Господ Исус Христос от Назарет да благослови всеки един от вас. Така ли е? Никога никой човек не е търсил Бога. Бог търси човека. Никъде по света човек не е търсил Бога. Бог го търси.

В началото, когато човека в Едемската градина паднал, проявила се е основната му черта. Скрил се. И Бог е отишъл при него. Исус казва: „Никой не може да дойде при Мен, ако не го привлече Отец.“ Най-напред Отец трябва да го притегли. Искам да ви обясня нещо. Да се виждат видения.
Колко от вас сте сънували сънища? Да видим ръцете ви. Горе-долу две трети. Вярно е, че някои хора не сънуват. Казвали са ни, че това е подсъзнание. Има съзнание и има подсъзнание. И това подсъзнание трябва да работи със Святия Дух. Първото е съзнанието. Мога да попитам някого от вас: „Вярваш ли?“ „О, да.“ Вярваш тук, но как е със съзнанието по-ниско? То е, което движи парахода. Не го движи този, който стои на капитанския мостик, а този, който е долу в машинното отделение. Понякога, когато заспим, влизаме в подсъзнанието и сънуваме. Сънувате неща, които сте правили, когато сте били будни. После, като се събудите, спомняте си какво сте сънували. Но някои сънища си спомняте и след години. Така че, една част от вашето съзнание е присъствала. Така ли е? Има и сънища, които въобще не помните. Подсъзнанието е спяло дълбоко и е останало далеч. Но подсъзнанието на виждащия не е там. То е тук. Неговите очи са отворени и вижда.

Бог дава на един човек дълбок сън без сънища, на друг дава сънища. Ако ви кажа: „Сънувайте някакъв сън.“ Не бихте могли да го направите. Но Бог поставя в църквата апостоли, пророци, дар за изцеление и т. н. Вярно ли е? Всичко е за изграждането на църквата.

Павел казва: „Ако всички говорите на езици и влезе невярващ, няма ли да ви помисли за луди? Но когато някой пророкува и изявява тайните на сърцето, ще паднат на земята и ще кажат: Да, Бог е с вас.“ Така ли е? Според Евангелието ли е? А Исус не е ли същият днес, както вчера? Можете да Му вярвате говорейки на езици, можете да Му вярвате чрез Святия Дух. Аз, обаче Му вярвам в цялата Негова пълнота. Той е същият този Господ Исус. Не е мъртъв. Той въскръсна от мъртвите и днес е тук на този подиум. Нека да ви благослови и да ви помогне.

Досега никога не съм бил в този окръг и до колкото знам, не познавам тук жива душа. Някои от тези, които са на подиума си спомням, например брат Бозе. И този мъж, който седи до него ми е познат. Не мога да си спомня името му. И брат Линдси. Тези трима, или четирима проповедници, които седят тук са единствените хора които познавам на това място. Но Бог ви познава всички.

Така, тук стои тази жена. Бог на небето знае, че доколкото знам, никога през живота си не съм я виждал. Познаваме ли се госпожо? Въобще не се познаваме, нали? Бог, обаче те познава. Ако Той е същият вчера и днес и завинаги, да проследим една картина от вчера, когато Той изяви нещо на една жена. Той й каза: „Дай ми да пия.“ А тя: „Ама това не е по обичая между Евреите и Самаританите…“ и така нататък. Когато обаче Исус разговарял малко с нея, открила се трагедията й. Така ли е? Така че, ако Исус е въскръснал от мъртвите и днес Той живее в нас, то тогава се испълнява Неговото Слово: „Още малко и света повече няма да ме види, вие обаче ще ме видите, защото Аз (аз е лично местоимение) ще бъда с вас, да, във вас до края на света.“ Това е истината на Евангелието.

Може до сега да не сте го чели и приемали по този начин, но е така. Така е написано в Библията. Може да е убягнало на теологията ви, но така е написано в Библията. „Ще бъда с вас, да, във вас до края на света.“ Вие разбирате, че нещо чакам – така е – на Ангела Господен. Аз съм точно толкова безпомощен както и всички вие. Може тук да има и критици. Колко от вас са видяли Неговия образ и знае за събранията, през които беще направена тази снимка. Голяма светлина, която идва навътре. Можете да я видите. Ателието Даглас, студио в Хюстон, Тексас, я направи и беше предадена на експертиза на И. Ласи, един от най-добрите експерти на потвърждаване на снимки в Америка, дали е фотомонтаж, или оригинал и т. н. Но Исус Христос се доказа същият вчера, днес и завинаги. Естествено, че Го чакам. Не знам дали тази вечер ще ми помогне. Ако с нещо съм се похвалил, или ако съм казал нещо неуместно, дано Бог ми прости. Никога не съм го правил умишлено. Само искам с покорно сърце да ви представя Исус. Той сега ме слуша. Дано Неговата милост да бъде тук днес вечерта. Моля се, ако това, което казах е Неговото Слово, да благоволи да дойде и да ни помогне.

Тука ли е органистката? Моля да свири бавно, наистина много бавно песента „Само вярвай.“ И нека всеки да бъде настроен за молитва, за каквото искате. Не е нужно да си навеждате главите, само ако ви кажа. Сега, вие, които стоите в молитвената редица. Внимавайте, дали не ви изобличава Исус. Ако е така, трябва да Го послушате и да сте отворени да го приемете.

Вие в аудиторията трябва да знаете, че когато говори Той, това не съм аз.
Всичко трябва да се въведе в ред. Най-напред трябва да се знае причината, за да се намери начина за изцеление. Ако отидете на лекар болни и подтиснати и той ви предпише аспирин, това не е добър лекар. Опитва се да се отърве от вас. Добрият лекар ще изследва случая, за да разбере причината и след това ще започне с лечението.

И точно това е, което трябва да правим тук. Ако има зъл (нечист) дух, или скрит грях, или нещо подобно, ако не сте в Божията воля, тогава можем цяла нощ да ви мажем с масло, да плачем, да викаме и да правим всичко възможно, тоя демон ще си стои там. Така е. Има право на това. Трябва да внимаваме за тези неща. Ако Бог заради нещо е положил на някого клетва и вие дойдете и я свалите, ще имате неприятности като Мойсей, нали така?

Той е тук, Святия Дух. Така, в името на Исуса взимам всички тук под свой контрол за Божия слава. Сестра, бих искал да поговоря с теб. Съзнанието ти казва, че нещо ще се случи. Така е. Погледни, точно сега стана. Ако е верно, вдигни ръката си, за да видят хората. Така е добре. Виждате ли, това е Неговото присъствие. С теб не се познаваме. И ти никога не си ме виждала. И ако Святия Дух, ако Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги, ако правилно съм обяснил и свидетелствал, че е така, тогава Той ще ми открие нещо, което ще ти помогне да Му вярваш. Аз не знам какво те мъчи. Каквото и да е, Той го знае. И ако Бог позволи, ще приемеш изцеление, или каквато и да е нуждата ти, финансии ли, или каквото и да е, заради което си тук. Може да са някакви проблеми в къщи, или нещо друго. Каквото и да е, Той го знае. И Той може да ми го открие.

И това Го прави същият, както при онази жена при кладенеца. Говоря с теб сега, за да поддържам контакт с духа ти. Защото виждам как се отдръпваш от мен. Ти си имала – виждам катастрофа. Колата е била съвсем разбита. Ти си изхвърчала във въздуха и нещо в шията ти се е изкривило. Това е запричинило рак във връта ти. Вярваш ли, че Исус Христос те изцелява?
О, Боже, Отче, в името на Твоя Син Исус Хртистос, в авторитета на Божието Слово, заповядвам на това нечисто нещо да напусне тази умираща жена. Сатана, ти си изобличен, затова излез от тази жена, защото църквата на живия Бог ти казва да я напуснеш, в името на Исус Христос. Амин.

Сестра, още момент, моля. Искам да ти кажа още нещо. Нали знаеш сега, че вече всичко си е отишло, че е свършено. Така и ще остане. Погледни си шията, колко е гладка. Всичко я напусна. Тумора изчезна. Бог да те благослови. Иди си сега по пътя и бъди щастлива и благодарна. Радвай се.

Вярвайте в Господ Исус. Нека сега Той да е в центъра на вашите мисли. Когато те са мислели за тези неща, били са единомислени. Помнете, Исус е същият, вчера, днес и завинаги. Той е същият днес. Вярвайте, тогава. Вие, които стоите там, гледайте тук и вярвайте от цялото си сърце. Обърнете ми вниманието си. Молете се. Оставайте във вяра в Бога. А, мисля, че е тази жена. Това ли е пациентката? Добре, ела по-близо, сестра. Естествено, че нищо няма да ти навреди. Това е само Неговото присъствие, виждаш ли, вече ти става ясно. А вие, събрание, аз съм ваш брат, това не е психология. Усещам, че това идва от събранието. Не, не е. Не мислете за това. Мислете само, че това е Господ Исус. Всичко е на основата на Писанието. Сега, сестра, искам да поговоря с теб. Мисля, че не се познаваме. Но Исус Христос ни познава и двамата. Ние се срещаме с теб за първи път на тази земя. Но Той те познава и те е пазил през целия ти живот. Познава и мен. Аз като твой брат съм получил дар чрез Неговата милост, без моя заслуга. Първото нещо, на което си спомням от рождението си, са виденията.

Искам сега да погледнеш насам. Да, ти си болна. И имаш нещо… Има тъмен дух около теб. И е във форма на рак. Рак на гърдите. Преглеждал те е някакъв добър лекар. Имаш херния и освен това и болен стомах. Получаваш и замайвания, защото имаш и тежка сърдечна болест. Преди няколко дена си седяла на края на леглото, гледала си през прозореца и си била пред свършване. Така ли е? Всичко е истина. Но сега, каквото и да е било, всичко си е отишло от теб. Но как мислиш? Кой е този, който знае твоя живот? Ако е Исус Христос, приемаш ли, че е Той? Благодари Му. Ти знаеш, че тук става нещо свръхестествено. Вярваш ли, че е Господ Исус, както проповядвах? Вярваш, че е Господ Исус.

Този тъмен дух още е над теб. То е нещо много сериозно. Ти се казваш Ева, а фамилията ти е Йорк и живееш в този град. Номера на къщата е 613 на 6-та улица. Вярно ли е? Иди си в къщи и бъди здрава. В името на Исус Христос, можеш да изпиташ че си здрава. Бог да те благослови. Радвай се и бъди щастлива. Вярвайте. Недейте да се съмнявате. Словото казва: „Иди си и не съгрешавай повече, за да не ти се случи нещо по-лошо.“ Неверието е грях. Пиенето, пушенето, хазарда — не това е грехът, това е последствието от греха. Правите го, защото не вярвате. Исус казва: „Иди си и недей повече да съгрешаваш (не бъди повече невярващ), за да не те сполети нещо по-лошо.“ Имайте вяра в Бога. Вярвайте Му от цялото си сърце.

Виждам, че светлината съпровожда жената там, това тази ли е, която точно си отиде от тук? Сега се спря върху една цветна личност. Да, това е жената с болния стомах и хернията. Ти вярваш ли, че Господ Исус те изцелява? Ти, с белия шал около врата. Ако вярваш от цялото си сърце, можеш да се изправиш и да приемеш изцелението си и да бъдеш здрава в името на Исус. Бог да те благослови. Вярайте в Бога. Вярвате ли?

Ти имаш херния. Така ли е, господине, който седиш там? Ти си се молил сега: „Господи, дай този мъж да заговори към мен.“ Вярно ли е? Ако е вярно, вдигни си ръката. Изправи се. Твоята вяра те изцели, брате. Иди си в къщи, Исус Христос те изцели.

Това е същият Господ Исус. Не е необходимо да сте тук на подиума. Трябва само да имате вяра. Само вярвайте на Бог от цялото си сърце и ще получите за каквото се молите. Исус Христос ще ви го даде, ако вярвате. Но трябва да имате вяра. Трябва да Му вярвате от цялото си сърце и Бог ще направи да стане. Това е пациент. Прости ми, господине. Вярваш ли от цялото си сърце? Вярваш ли? Да, малко си развълнуван, защото Той е тук. Мисля, че не си тукашен, идваш от Ричмонд, Виржиния. Ти имаш рак. На челюста, в устата. Така ли е? Искаш ли да си отидеш здрав у дома? Приеми Исус Христос като свой Изцелител и в името на Исус Христос да напусне този мъж. Излез от него! Бог да те благослови. Иди си и вярвай от цялото си сърце.

Какво казваш…? Да, виждам те като млада, много по-млада от сега. Ти страдаш от главоболие. Започнало е преди много години. Преди около 25 години. Имала си силна вяра, молила си се за този час и ето, сега си тук. Казала си на Бог в молитва, че ако се моля за теб, главоболието ще те напусне. Вярно ли е това, което казвам? Истина ли е? Е, ти чу какво беще казано, но това не бях аз. Мой беше гласът ми. Както и да е, беше ми показано млада жена, или нещо подобно. Така ли е, както беше казано? Така е. Вярваш ли тогава, че това Бог го е направил? Вярваш ли, че Бог помага? Сигурна ли си, че Бог е тук? Момент, виждам и друго нещо. Млада жена. Стои до теб. Това е дъщеря ти. Точно си се канила да я посетиш в Индиана. Живее в Ричмонд, Индиана. Мъжа й е проповедник и тя ти е написала писмо да не ходиш там, защото ще съм тук. Така ли е? Изцелена си.Можеш да вървиш по пътя си. Бог да те благослови, сестра.

Така че, само вярвайте. Имайте вяра в Бога. Исус Христос е същият, вчера, днес и завинаги. Имайте доверие и вярвайте. Бог да ви благослови, скъпи цветни хора, които възклицавате там. Той винаги иска да помогне, ако вярвате помага на тези, които са в нужда. Спомнете си за онази жена.

Сега виждам Святия Дух там, в онзи ъгъл. Над една черна жена. Тя гледа насам и още се моли. Има тумор в гърлото. Вдигна си ръката. Приемаш ли изцелението си, госпожа? И тази жена, която е точно зад теб, има тумор в рамото. Вярно ли е, госпожа? Станете и двете с тумора — двете цветнокожи — Исус Христос ви изцелява и двете. И двете можете да си отидете в къщи изцелени за слава на Бога. Вашата вяра ви изцели. Бог да ви благослови. Имайте вяра в Бога. Не бъдете невярващи, а вярвайте, че всичко е възможно за този, който вярва. Амин.

О, колко голяма вяра има в тази сграда. Може да се почувства как е пълно това пространство. Сега наистина сте в Духа Господен. Може всичко да се случи сега.

Ти как се чувстваш, госпожа? Вярваш ли, че съм Божи пророк? Мисля, че пророк е проповедник. Нали не си мислиш, че съм от неприятеля. Вярваш ли, че съм от Бога? Ако приемеш, че е така, тогава мога да ти помогна; Той ми каза, че ако хората ми вярват и ако съм искрен в молитвата си, че нищо няма да може да се противопостави на молитвата ми. Така че не ви помагам аз, но Бог е Този, Който изцелява. Аз Го попитах и казах: „Те няма да ми повярват.“ Той каза: „Ще ти се дадат две знамения, както на Мойсей. Така ще ти повярват.“ И едното от тях е да се откриват тайните на човешките сърца.

Ти не си тук заради себе си. Макар, че си нервна и преуморена, но то е заради болеста на детето ти. Това дете е болно. Лекарите са казали, че е безнадежден случай, има левкемия. Така ли е? Довела си това дете от друг град, нали? Пътували сте от запад на изток. Идвате от планински край. От Пенсилвания. И градът ви е Чемберлсбург. Така ли е? Доведи детето тук.
Мила, скъпа сестро, ако сега Господ Исус беше на това място, щеше да положи ръцете си на теб, смърта щеше да отстъпи и ти би живяла. Вярваш ли, че съм в Неговото присъствие? Така че, аз полагам ръцете си на това дете вместо Него, благославям го и моля, този демон да напусне това дете, и в него да влезе живот, за да живее и да е здраво за Божията слава. Сатана, излез от това дете. Чрез авторитета на Божията Библия, с Божият дар, получен чрез ангел, заповядвам ти да напуснеш това дете. Напусни го! Вярваш ли, че ще бъдеш пак здрава? Бог да те благослови. Малко девойче с голяма вяра, бъди здрава. Бог да те благослови, миличка. Върни се у дома.

Вярваш ли ми като Негов пророк, като Негов служител? Вярваш ли, че Бог е близко чрез Своя Дух и че това, което сега става е от Него? От Исус Христос, нашия Господ? Не е от мен. Аз съм човек. Бог ми показва каква е нуждата ти в потвърждение, че съм Негов пророк, който стои тук и изявява истината така, както е казал на жената при кладенеца: „Иди и доведи мъжа си.“ А тя е отговорила: „Нямам мъж.“ Той й казал: „Имала си пет.“ Тя казала: „Виждам, че си пророк.“

Тогава Той е обещал същия Дух, който е бил в Божия Син, да го изпрати в образа на Святия Дух, който да остане в Църквата до края на света. Вярваш ли това? И Той сега знае твоите проблеми, така ли е? Ти имаш болно сърце, вярно ли е?

Нека станат всички, които са с болни сърца. Сега вие всички можете да бъдете изцелени, независимо какво е страданието ви. Господи Боже, ти познаваш силата ни, колко сме слаби и безпомощни. Обаче, знаем, Господи, колко Ти си силен и сърдечните заболявания са такива, че нашите лекари нищо не могат да направят. Но, Господи, кой е сътворил сърцето? Ти! И сега заповядам на тази демонична сила, която вързва тези хора с това сърдечно заболяване да излезе от всеки един, в името на Исус Христос. Амин.

Бог да те благослови, сестра. Бих искал нещо да ти кажа. Сега се чувстваш иначе; така отдавна не си се чувствала, нали? Да, хората знаят, че тук е бил нечист дух. Имала си лоша болест и си лежала. Сега всичко те е напуснало. Ти си изцелена. Здрава си. Вярвайте в Бога. Бъдете единомислени и имайте вяра.

Ти как си, господине? Ние не се познаваме. Но Господ Исус ни познава и двамата. Нали? Бог, който е сътворил небето и земята, пребивавал в Исус Христос и е обещал да се върне и в нас и че това, което Той е правил и ние ще правим. Вярваш ли, че съм Негов пророк? Казвам го заради това, защото Ангела Господен ми каза, че трябва да направя така, че хората да ми вярват. Ако не ми вярват, тогава ще ми бъдат открити тайните на сърцата им и после ще трябва да ми вярват. Ти, обаче вярваш. И причината за това е, че сам си проповедник на Евангелието и си тук поради една добра причина. Ти не си болен. На теб ти е необходимо, ти искаш добро, старо съживление за своята църква. Това го искаме всички. Да се помолим всички за старото съживление. Всемогъщи Боже, който си сътворил небето и земята, моля, всяка демонична сила в тази сграда да бъде разчупена. Да се изяви моща на Исус Христос. Господи, ние не сме поразени. Сатана, в името на Исуса ти заповядвам, излез от хората. Вие инвалиди, станете от инвалидните колички. Хвалете Го всички!