ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Към Църквата-невяста на Исус Христос

Автор: Евалд Франк

Към Църквата-невяста на Исус Христос

Горещо поздравявам всички братя и сестри в целия свят, които са повярвали в чистото библейско послание на Бога и сега преживяват подготвянето си за Грабването, със слово на Господа от Исая 55:11: „…така ще бъде словото Ми, което излиза от устата Ми - няма да се върне празно при Мен, а ще извърши волята Ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам».
Следващите стихове от Библията са предназначени да ни помогнат да разберем какво Господ Бог изисква от нас, за да постигнем това, което очакваме от Него, и Неговата благодат да ни даде, така че да бъдем готови, когато Той ще дойде.
Завръщането на Христос е било надеждата на всички истински вярващи от самото начало. В Йоан 14:2-3 нашият Господ каза: „В дома на Отца Ми има много жилища. Ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие".
Писанието многократно подчертава второто идване на Христос:
„...така и Христос беше принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, и ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на онези, които Го очакват“ (Евр. 9:28).
Още за Енох е писано: „С вяра Енох беше преселен, за да не види смърт, и не можеше да бъде намерен, защото Бог го пресели. Понеже преди неговото преселване за него беше свидетелствано, че е бил угоден на Бога” (Евр. 11:5).
Господ също е казал за всички онези неща, които ще се случат в последното време преди завръщането на Христос, независимо дали се отнасят до Израел, Църквата или общото състояние на земята:
«И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и Му казаха: Кажи ни кога ще бъде това. И какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършека на света?
Иисус в отговор им каза: Пазете се да не ви подмами някой...»

Той им говореше за войни, гладове, земетресения, епидемии и т.н. (Мат. 24:3-7) и подчерта съвсем специално: „И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът” (Мат. 24:14). Днес това Писание се изпълнява пред очите ни в целия свят.
В Лука 21:28 Господ каза на Своите относно събитията в последното време: „А когато започне да става това, се изправете и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава".
Обаче, преди Неговото завръщане всичко в Църквата-Невяста трябва да бъде върнато в правилно състояние, както е било в началото, според написаното в Деяния 3:21: „...Когото трябва да приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века чрез устата на Своите святи пророци".
Това включва обещанието, че в края на периода на милостта, преди да дойде страшният ден Господен, Бог ще изпрати пророк, който сърцата на Божиите деца ще обърне към апостолските отци. Това обещание от Малахия 4:5-6 се изпълни чрез служението на брат Бранхам.
Що се отнася до самото събитие на грабването, в 1 Солунци 4:15-17 четем:
„Защото това ви казваме чрез словото от Господа: че ние, живите, останалите до Господното пришествие, няма да изпреварим починалите. Понеже Сам Господ ще слезе от небето с команда, с гласа на архангел и с Божия тръба; и мъртвите в Христос първо ще възкръснат; после ние, живите, останалите, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаци да срещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа".
Във Филипяни 3:20-21 се казва:
„Защото нашето гражданство е на небето, откъдето и очакваме Спасител - Господ Иисус Христос, който ще преобрази нашето унижено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло според действието на Неговата сила, с която Той може да покори всичко на Себе Си".
Предпоставката за това е, че в нас става реалност следното слово: „И ако живее във вас Духът на Този, който възкреси Иисус от мъртвите, то Този, който възкреси Христос от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който живее във вас” (Рим. 8:11). Това обещание ще стане една преживяна реалност при завръщането на нашият ГОСПОД.
В същото време сме увещавани да останем непоколебими и да чакаме докато Бог ще завърши Своето дело чрез мощно действие на Духа: „И така, братя, останете търпеливи до Господното пришествие. Ето, земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и дълго търпи за него, докато получи и ранния, и късния дъжд. Бъдете и вие търпеливи и укрепете сърцата си, защото Господното пришествие наближи” (Яков 5:7-8).
„И вие се веселете, синове на Сион, радвайте се в ГОСПОДА, своя Бог, защото ви дава ранния дъжд за правда и ви навалява дъжда - ранния и късния както преди” (Йоил 2:23).
Тъй като никой не знае точния час на Неговото завръщане, ние сме призовани да бъдем готови по всяко време: „Затова бъдете и вие готови, защото в час, който не мислите, Човешкият Син идва” (Мат. 24:44).
Трябва също да вземем присърце и тези мощни думи: „И така, докато ни остава обещанието да влезем в Неговата почивка, нека се боим да не би някой от вас да се яви изостанал. Защото и до нас, както и до тях, се донесе една блага вест; но словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се съедини с вяра в онези, които го чуха“ (Евр. 4:1–2). Авраам повярва на Бога и видя изпълнение на обещанието, и ние също вярваме на Бога и Неговото Слово и ще преживеем изпълнение на обещанието.
Подобно на Павел, който се отнесе сериозно към служението си за Господа, бих искал да препоръчам на вярващите следните стихове от Писанието:
„И така, братя, аз ви умолявам, чрез Божиите милости, да представите телата си за жертва жива, свята, благоугодна на Бога, което е вашето разумно служение. И не бъдете съобразни с този свят, а се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля - това, което е добро, благоугодно и съвършено“ (Рим. 12:1-2).
„…за да утвърди сърцата ви непорочни в святост пред нашия Бог и Отец при пришествието на нашия Господ Исус с всички Негови светии“ (1 Сол. 3:13).
„…като държите словото на живота, за да имам с какво да се хваля в Деня на Христос - че не съм тичал напразно, нито съм се трудил напразно“ (Филип. 2:16).
„И затова се моля любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и проницателна във всичко, за да изпитвате нещата, които се различават, за да бъдете искрени и безупречни до деня на Христос, изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исус Христос, за слава и хвала на Бога” (Фил. 1:9-11).
Искреното ни желание е всички тези места от Писанието да се изпълнят на нас и чрез нас.
„А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос“ (1 Сол. 5:23).
„И сега, дечица, пребъдвайте в Него и когато се яви, да имате дръзновение и да не се посрамим пред Него при пришествието Му“ (1 Йоан 2:28).
„Понеже коя е нашата надежда или радост, или венец, с който се хвалим? Не сте ли вие - пред нашия Господ Исус при Неговото пришествие?“ (1 Сол. 2:19).
Тук става дума за всички онези, които Бог е избрал преди основаването на света. Към тях апостолът призовава с такива отговорни думи: „И не наскърбявайте Светия Божи Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението” (Ефес. 4:30).
Запечатани са само онези, които принадлежат към Църквата-невяста; и към тях е това мощно предупреждение да не наскърбяват Божия Дух с неверие и непокорство. Но аз съм твърдо убеден, че това, което апостолът е написал на братята и сестрите по негово време, все още се отнася и за нас днес: „...като съм уверен именно в това, че Онзи, Който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос” (Филип. 1:6).
Брат Бранхам изпълни своето библейско поръчение и донесе послание, което предшества второто идване на Христос. След заминаването му у дома Господ употреби мен за да нося в целия свят това последно послание — разкритото Слово. Всички истински братя-служители проповядват същото Слово и споделят същата духовна храна, и така Църквата-невяста е доведена в единство на духа и да върви в крак със Словото.
„А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори” (Мат. 25:10).
«Ето, идвам скоро!»
„И духът и невястата казват: Ела!“
(Откр. 22:17).
През 2023 г. очакваме Бог да извърши велики неща и да изпълни обещанията Си към нас. Можем да бъдем сигурни, че Неговото слово ще изпълни това, за което е било пратено до всички, които вярват на Него, и ще извърши това, което Той е обещал. Амин!

Действащ по Божието поръчение : E.Frank